Founder Acharya His Divine Grace
Om Vishnupad 108 Tridandi Swami
Sri Srimat Bhakti Sravan Tirtha Goswami Maharaj

 
 
 

Ashrams & Temples

 

Baba established 21 ashrams in India and abroad. Here are the addresses of the main ones.

Baba's samadhi mandir sthal
Sri Gauranga Ashram and Seva Sadan
A-19 Sahid Nagar
Bhubaneshwar 751 007, Orissa
Tel: (0674) 2540452

Sri Chaitanya Institute of Vaishnavic Culture
A-19 Sahid Nagar
Maharishi College Road
Bhubaneshwar 751 007, Orissa
Tel: (0674) 2540452

Sri Sri Radha Krishnachandradev jiu and
Sri Gauranga Mahaprabhu jiu (Sonar Mandir)

Teghori Para,
Sridham Navadwip, Dist. Nadia
West Bengal
Tel: (03472) 2240-0873, 2268-8513

Baba's Pushpa Samadhi
Sri Sri Radha Damodar Mandir
Seva Kunj, Vrindavan
District Mathura, U.P. 281121
Tel: (0565) 244-2809

Sri Lalita Sakhi Ashram
Uchagaon, P.O. Barsada, Vrindavan
District Mathura, U.P.
Tel: (0565) 244-4619

Sri Gauranga Ashram
C/0 Sri Dilip Das
Kharagpur, West Bengal
Tel: 03222) 222-6091

Sri Gauranga Ashram
C/o Sri Sudipto & Usha Bose
6 Aspen Drive, Wembly
Harrow, Middlesex, HA0 2PW
U.K.
Tel: + 44 020 8908 1910