Founder Acharya His Divine Grace
Om Vishnupad 108 Tridandi Swami
Sri Srimat Bhakti Sravan Tirtha Goswami Maharaj

 
 
 

Prayers

 

Om Vishnupad 108 Tridandi Swami Sri Srimat
Bhakti Shravan Tirtha Goswami Maharaj ki Jai !

Sri Guru Pranama

 Om ajnaana-timiraandhasya jnaananjana-salaakaya
 caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah

Sri Gauranga Pranama
 
Namo maha-vadanyaaya krsna-prema-pradaaya te
krsnaaya krsna-caitanya-namne gaura-tvise namah

Dyanshloka

Brahmaanandam parama sukhadam kevalam jyaanamurthim
dvandvaateetam gagana-sadrisham tattvamasyaadi lakshyam
ekam nityam vimala machalam sarvadi saakshi bhootam
bhaavaateetam triguna rahitam sadgurum tvam namaami
sadgurum tvam namaami
sadgurum tvam namaami

 

108 Namavali

 

Sri Srimad Bhakti Shravan Tirth Panchakam

Sadaa suprasannam kripa poorna netram kashayaakta vastram
niraalambareesham swashihyaadibhir pujitam deva rupam
shravan bhakti teertham madaacharya meede

Brahmani yasya nishta akhanda prachanda garishtam gurunam
varishtham yateenam chinmaya sarva rupam saakshi chaitanya rupam
shravan bhakti teertham madaacharya meede

Janaanbodhayantam svato dharma nishtham swayam grantha kaaram
sadaa satya murtim jagat paalakam gyaan bhaktim dadhaanam
shravan bhakti teertham madaacharya meede

Sharanyam sadaa sarva bhaktek naatham sachidaananda rupam
varenyam yogeendram nishnaat shaastram sarvadhi saakshi bhutam
shravan bhakti teertham madaacharya meede

Paramdevatam vishnur-amshaavataram sadaa shaastra charchaa raman
shobha yantam sadaa sancharantam namattaapa haaram
shravan bhakti teertham madaacharya meede

Shlokam pachakamidam proktam bhakten gurutoshaye
bhaktya preetya pathedyaatsu saapnoti guru sannidhihi

Om tat sat

Hari Om

Sri Guruve Namaha

Hari Om

 

 

 


 

 

Sri Gaurhari