Founder Acharya His Divine Grace
Om Vishnupad 108 Tridandi Swami
Sri Srimat Bhakti Sravan Tirtha Goswami Maharaj

 
 
 

Inauguration of Baba's Samadhi Mandir

Guru Purnima 2010